Agreement & Policy

Agreement & Policy

Madde1 - General

İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde ve Mobil Uygulamada yer alan diğer kurallar gelHemen.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Mobil Uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Uygulama üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Mobil Uygulamadan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Mobil Uygulamayı ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.

 

gelHemen.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. gelHemen.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesinde ve Mobil Uygulamada yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunulacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesinde ve Mobil Uygulamada yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Mobil Uygulamanın kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

 

Madde 2 - Tanımlar

 

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

 

“gelHemen.com” GELHEMEN Bilişim ve Yazılım Anonim Şirketi’ni,

 

“Web Sitesi” http://gelHemen.com internet sitesini,

 

“Mobil Uygulama” Play Store ve App Store da yer alan Mobil Uygulamaları

 

“Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Mobil Uygulamayı kullanan kişileri,

 

“Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

 

“Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,

 

“Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Mobil Uygulama üzerinden Meslek Profili oluşturan ve Üye Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),

 

“Uzman Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Mobil Uygulama üzerinde oluşturduğu profili,

 

“Hizmet Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Mobil Uygulama üzerinde yayınlanan hizmet talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından gelHemen.com tarafından uygunluk ve uzaklık durumuna göre ilgili Meslek Profilleri arasından Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,

 

“Teklif” Hizmet Veren'in, Hizmet Alan’ın gönderdiği Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

 

“İleri Tarihli Talep” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Mobil Uygulama’da sunulan ve Hizmet Alan’ın Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,

 

“Anlaşma Bedeli” Buluşturma Sistemi’nde Hizmet Alan’lara Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Tarafların kesin olarak anlaşmasıyla Hizmet Veren tarafından ödenen standart birim bedeli,

 

“Anlaşmaya Varılmış İş” Hizmet Veren’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi ve son onayın verilmesi,

 

“Online Ödeme Sistemi” Hizmet Veren’in Mobil Uygulama üzerinden alacağı hizmete karşılık taraflar arasında anlaşmanın sağlanması halinde gelHemen.com’a ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, gelHemen.com veya gelHemen.com’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Veren’den tahsilini sağlayan sistemi,

 

“Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

“Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,ifade eder.

Madde 3 - gelHemen.com Tarafından Sunulan Hizmetler

gelHemen.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Mobil Uygulama'da yer almasını sağlar.

gelHemen.com yalnızca bir platformdur, Mobil Uygulamada yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, gelHemen.com aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

 

Madde 4 - Üyelik Sistemi

 

Mobil Uygulama'ya üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. gelHemen.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

 

Üye hesabı oluştururken Mobil Uygulama'ya beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. gelHemen.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

 

Madde 5 - Hizmet Talebi Oluşturulması

 

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

 

Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, varsa resmi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

 

Verilen teklifler Hizmet Veren tarafından talebin detayları doğrultusundadır. Hizmet Veren konuma eriştikten sonra farklı durum ile karşılaşması durumunda verdiği teklif değişiklik gösterebilir ve bir önceki teklif geçersiz sayılır.;

 

gelHemen.com, Hizmet Talebini anlık olarak yayımlar. Ancak Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir. Hizmet Alan talebini detaylı ve anlaşılır şekilde oluşturmakla yükümlüdür. Uygunsuz talepler hakkında üyelik iptal hakkı gelHemen.com için saklıdır.

 

Madde 6 - İleri Tarihli Talep Oluşturulması

 

gelHemen.com, niteliğine göre bazı hizmetler için Hizmet Alan’ın belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden düzenli veya tek seferlik Hizmet Veren yönlendirilmesini öngören bir ileri tarihli talep sistemi sağlar.

 

İleri tarihli talep sistemine tabi hizmetlerde, Hizmet Alan ilgili Hizmet Talebi’ni onaylar. Hizmet Alan, ödemenin hizmetin ifasından sonra alınacağını, bu işlem veya daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre ön provizyon alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Anlaşma sağlandığı taktirde ileri tarihli taleplerin yerine gerçekleştirilmesinin takibinde Hizmet Alan ve Hizmet Veren sorumludur.

 

Ön provizyonlu olarak ileri tarihli talep üzerinden anlaşılmasına rağmen,Hizmet Alanın bilgisi dışında hizmetin ifası mümkün olmaz, veya hizmetin ifası gerçekleşmezse, Hizmet Verenden gelHemen.com ' un belirlediği ceza kredisi düşülecektir. Bu durumda, Hizmet Alan’ın ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek kalmamaktadır.

 

Hizmet Alan anlaşma sağlandığı andan itibaren yönlendirilen Hizmet Veren detaylarını talep detay sayfasından görüntüleyebilir. Hizmet Alan, anlaşma sağlanmasına rağmen, kendisine yönlendirilen Hizmet Veren’i kabul etmezse hizmetin verileceği günden en az 24 saat önce destek@gelhemen.com adresine e-posta göndererek Hizmet Veren’in değiştirilmesini talep eder. Aksi halde Hizmet Veren kabul edilmiş sayılır.

Madde 7 - Talep Değişiklik ve İptal Kuralları  

İş iptali, Mobil Uygulama üzerinden bildirilen "Talebi İptal Et" yolluyla yapılmalıdır ve ya Mobil Uygulama üzerinden destek talebi ile yapılabilinir. 


Madde 8 - Uzman Profili Oluşturma

 

En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Kullanım Koşulu ve Gizlilik Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Uzman Profilini güncelleyip Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

 

Uzman Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Uzman Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır. İlgili belgelerini iletmeyen Uzman Profilleri onaylanmamış profiller olarak görüntülenecek ve seçim Hizmet Alan' ın tercihine bırakılacaktır.

 

Yönetmelik Madde 5/4 gereği,

gelHemen.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

 

gelHemen.com üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

 

Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Kullanıcı & Gizlilik Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Hizmet Alan’a iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. gelHemen.com’un söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. gelHemen.com yalnızca Hizmet Alan ve Hizmet Veren' in birbirleriyle anlaşmasına aracılık etmektedir.

 

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan gelHemen.com; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

 

Madde 9 - Teklif Verme

 

Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Mobil Uygulama üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Bu teklif yalnızca Hizmeti Alan kişinin verdiği detaya dayanarak verilmektedir. Hizmet Veren hizmet vereceği yere ulaştığında eksik anlatım ve farklı bir durum ile karşılaşırsa teklifinin neden değiştiğini Hizmet Alan kişiye detaylı şekilde anlatmak zorundadır. Kazanan Teklif, Hizmet Alan tarafından kabul edilen Teklif’tir.

 

Teklif sunumu, Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere (teklif detayı ve olay yerinde farklı durum ile karşılaşılmaması durumunda) Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.

 

Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden gelHemen.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

gelHemen.com, teklif verme işlemini Hizmet Veren’ler için ücretsiz olarak sunmaktadır, Yalnızca anlaşma durumunda Hizmet Veren taraftan gelHemen.com ' un belirlediği ücret tahsil edilir. Bunun dışında hiç bir teklif verme işleminde Hizmet Veren'den herhangi bir ücret tahsil edilmez. Yalnızca Hizmet Veren olası anlaşma durumu için teklif verirken hesabında yeterli bakiye bulundurmalıdır.

 

Madde 10 - Uzman Profili, Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği

 

Uzman Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde gelHemen.com’un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.

 

Uzman Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup gelHemen.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Madde 11 - Ödeme

 

Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir.

 

Hizmet Veren, tarafların birbirleri ile anlaştıkları bedeli fiş veya fatura karşılığında kendisi Hizmet Alan’dan tahsil eder.

 

Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler gelHemen.com’dan talep edilemeyecek olup gelHemen.com yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak anlaşma komisyon bedeli ve iletişim hakkı için Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.

 

gelHemen.com Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasındaki anlaşmayı sağladığı andan itibaren komisyona hak kazanır. Yanlış bilgi vererek, hatalı talep olduğu iddia edilerek vb. durumlar gösterilerek bu ücret geri talep edilemez. İlgili şikayetler dikkate alınarak inceleme başlatılır ve taraflardan yanlış beyan veren veya kötü niyetli olduğu anlaşılan tarafın üyeliği iptal edilir. gelHemen.com her talebin doğruluğunu garanti edemez. Ancak inceleme sonucu mağduriyetinden emin olunan işlemlere ait ücretler hesaba geri iade edilecektir.

 

Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde gelHemen.com yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

 

İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Hizmet Veren, gelHemen.com’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan' dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, gelHemen.com’u temsilci olarak atayamaz.

 

Madde 12 - Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

 

Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak İleri tarihli talep’de hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [destek@gelHemen.com] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.

 

Anlaşma Bedeli gelHemen.com’dan geri talep edilemez. gelHemen.com yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

 

gelHemen.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Hizmet Veren tarafından satın alınan İletişim ve Anlaşmaya varma ücreti, hizmete başlanmamış olmak ve hiç kullanılmamış olmak kaydıyla satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına konu olabilir. Süresi içinde Cayma hakkı kullanılmadığı veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve gelHemen.com tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

 

Madde 13 - Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı

 

gelHemen.com’un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

gelHemen.com, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

 

Mobil Uygulama aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. gelHemen.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

 

gelHemen.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. gelHemen.com, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, gelHemen.com’un vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

 

gelHemen.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan gelHemen.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

gelHemen.com, İleri tarihli talep sistemi’nde yalnızca Hizmet Veren’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Uzman Profilleri arasından Hizmet Alanlara uygun olan Hizmet Veren profillerini yönlendirir. gelHemen.com yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

 

gelHemen.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Hizmet Veren' e ait belgeler gelHemen.com tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.

 

gelHemen.com, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin gelHemen.com’a yönelmesi halinde, gelHemen.com, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut gelHemen.com’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

İleri Tarihli Talep sisteminde Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Hizmet Alan’ın ileri tarihli talep sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı gelHemen.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. gelHemen.com söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

 

Hizmet Veren tarafından Uzman Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, gelHemen.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

 

Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. gelHemen.com’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

 

gelHemen.com Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

 

Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. gelHemen.com tarafından işletilenMobil Uygulama' da listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, gelHemen.com, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

 

gelHemen.com, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif üzerinde anlaşma sağlanması ve hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

 

Hizmet Alan bilgileri gelHemen.com tarafından Hizmet Veren ile teklif üzerinde anlaşılması durumunda paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

gelHemen.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

Madde 14 - Hizmet Alan'ın Yükümlülükleri

 

Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

 

Hizmet Alan, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi ve anlaşmanın sağlanmasından sonra doğacak her türlü anlaşmazsızlıktan yanlızca taraflar sorumludur. gelHemen.com yalnızca tarafları bir araya getirme hizmeti vermketedir.

 

Hizmet Alan, bir Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde veya İleri Tarihli Talep 'de Hizmet Talebini onayladığında, aksi bir durum olmadığı taktirde (talebin dışında bir hizmet, talebin yanlış anlatılması veya eksik anlatılması vb.) Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder.

 

Hizmet Alan, Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, gelHemen.com’un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

 

Hizmet Veren ilgili anlaşma tutarının gelHemen.com tarafından kredi kartından daha önce yüklenen bakiye üzerinden tahsil edilmesini kabul eder.

 

Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, gelHemen.com’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan gelHemen.com sorumlu değildir.

 

Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, gelHemen.com’un gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

 

Hizmet Alan, anlaşma sağlandığı taktirde, bazı hizmetlerin Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

 

Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.

 

14.11. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Hizmet Alan’ın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. gelHemen.com sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Hizmet Veren’e fatura kesmek mükellefiyetindedir.

 

Ancak Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆" uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Hizmet Veren’i günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 15 - gelHemen.com'a Verilen Yetkiler

 

gelHemen.com sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Mobil Uygulama' nın kullanımına ilişkin olarak gelHemen.com’a herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle gelHemen.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

 

gelHemen.com veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile kredi yüklemesi yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle gelHemen.com’un Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

gelHemen.com,Mobil Uygulaması'nın kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. gelHemen.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler gelHemen.com’un gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

gelHemen.com Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [destek@gelHemen.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

 

Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde gelHemen.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, gelHemen.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

 

Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, gelHemen.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. gelHemen.com’un söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. gelHemen.com, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Mobil Uygulama’yı (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

Mobil Uygulama’nın bütünlüğünü korumak amacıyla, gelHemen.com dilediği zaman kendi insiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Mobil Uygulama’ya erişmelerini engelleyebilir.

 

Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Mobil Uygulamaya’ya yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, gelHemen.com tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

 

gelHemen.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

 

gelHemen.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

 

gelHemen.com Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Mobil Uygulama’yı kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak gelHemen.com’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatındae-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

 

Madde 16 - Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

 

Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

 

Kullanıcı’lar birbiriyle ya da gelHemen.com çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

 

Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz. Bu şekilde davranıldığı tespit edilen üyelikler iptal edilecektir.

 

Madde 17 - Mobil Uygulama İçeriği

 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

gelHemen.com Mobil Uygulama'nın hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Mobil Uygulama'nın ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

gelHemen.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

 

Madde 18 - Sorumluluk Sınırlamaları

 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, gelHemen.com, Mobil Uygulama ya da mobil uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Mobil Uygulama kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

 

gelHemen.com, Mobil Uygulama’nın işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

 

gelHemen.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

gelHemen.com 3. kişilerin Mobil Uygulama’nın kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

 

Madde 19 - Telif Hakkı Politikası

 

Mobil Uygulama’da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. gelHemen.com, Mobil Uygulama içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu uygulamada yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

 

Bu uygulamanın tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı gelHemen.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

 

gelHemen.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları gelHemen.com’a aittir. gelHemen.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. gelHemen.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

Madde 20 - Mobil Uygulama Üzerindeki İçerik

 

Mobil Uygulama vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. gelHemen.com (i) Mobil Uygulama üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Mobil Uygulama üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

 

Mobil Uygulama gelHemen.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. gelHemen.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

gelHemen.com, Mobil Uygulama üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Mobil Uygulama’dan kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

 

Madde 21 - Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

 

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Ankara (Çankaya) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

Madde 22 - Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

 

gelHemen.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az beş (5) yıl boyunca saklanır.

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda gelHemen.com’un ticari defter ve kayıtları ile gelHemen.com sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

Madde 23 - Sözleşmenin İhlali ve Feshi

 

Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan gelHemen.com’un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. gelHemen.com Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

 

Madde 24 - Yürürlük

Bu SözleşmeMobil Uygulama kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara gelHemen.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 

Gizlilik

 

1.     Bu beyan Gelhemen.com’un (Gel Hemen Bilişim ve Yazılım A.Ş) gizlilik politikasını ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. Gelhemen.com, mobil uygulamayı indirip üye olan kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; Gelhemen.com ve bağlı tüm siteler, mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. Gelhemen.com ve ve mobil uygulamalarını kullanmakla bu ilkelerin tümü Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş addolunur.

 

2.     Gelhemen.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi Gelhemen.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 

3.     Gelhemen.com için kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilerin kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlanmaktadır.

 

4.     Kullanıcıların, sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL teknolojisi, sunucu ile kullanıcının internet tarayıcısı arasında, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme gibi iki temel görev üstlenir.

 

5.     Gelhemen.com, kullanıcının isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

 

6.     Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Gelhemen.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

7.     Gelhemen.com’un 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen işlem verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.   

 

8.     Gelhemen.com, sağladığı hizmet içerisinden ve mobil uygulamalarından başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. Gelhemen.com, Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. Gelhemen.com, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarakhiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

9.     Kullanıcılar, site üzerinden bağlantı sağlanan üçüncü kişi ve kurumlara ait sitelerde bulunan hesaplarının gizlilik ve güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu üçüncü tarafların gizlilik politikasından Gelhemen.com sorumlu tutulamaz.

 

10.   Kullanıcılar, site üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Sitenin kullanımı sırasında veya hizmet alımı sırasında herhangi bir verinin yedeklenmemesinden, zarar görmesinden veya herhangi bir kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan Gelhemen.com sorumlu değildir.

 

11.   Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Gelhemen.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Gelhemen.com, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

 

        11.1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklarauyulmasının gerektiği haller,

 

        11.2. Gelhemen.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

 

        11.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

 

        11.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

 

12.  Gelhemen.com, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

 

13.  Uygulamada ücretli olarak sunulan bir hizmetten faydalanılması durumunda veya sitede yayınlanan ilanlar üzerinden satın alma yapıldığı durumlarda, Kullanıcıların, Mobil Uygulama üzerinden yaptıkları alışverişler sırasında ödeme kuruluşu veya ödeme aracısı üzerinden toplanan kredi kartı bilgileri, satın alınan ürün ve hizmetlerin faturalandırılması amacıyla kullanılabilmektedir.  

 

14.  Online olarak kredi kartı ile yapılan yüklemelerin ödeme/fatura/teslimat adresi,tckimlik bilgilerinin güvenilirliği Gelhemen.com tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu sebeple, ilk defa sipariş veren bazı Kullanıcı’ların öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerekebilir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi Kullanıcı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.

 

15.  Gelhemen.com göndereceği e-postalarda, hiç bir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Gelhemen.com, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

16.  Gelhemen.com, kullanıcıların Gelhemen.com ve mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

 

17.  Gelhemen.com tarafından site ya da Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren, veya yardım masasına (help desk) soru soran kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Gelhemen.com ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Anketler veya yardım masası, anlaşma gereği 3. Partiler tarafından sunulan hizmetler olabilir.

 

18.  6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, elde edilen kişisel veriler Gelhemen.com tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir.

 

19.  Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında Gelhemen.com’un çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir.

 

20.  Kişisel veriler, (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

 

21.  Kullanıcı, Gelhemen.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;

 

        21.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,

 

        21.2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

        21.3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

        21.4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

        21.5. İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

        21.6. İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

        21.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

        21.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarına sahiptir.

 

22.  Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, öneri veya üyelik iptal işlemi için destek@gelhemen.com mail adresine, Kişisel Verilere ilişkin talep ve sorularınız için info@gelhemen.com adresine ileti gönderiniz.

  

Want to Become a Success Service Provider?

We will help you to grow your career and growth.
App Store     Google Play
x
Cookies are used to make the best use of our site. For detailed information, you can review the text of Cookie Policy About Protection of Personal Data. I Accept